Skip to content

Nebeska Jugoslavija

Nebeska Jugoslavija

 9,99 inkl. USt

Nema na zalihi

Dodatne Informacije

Izdanje: 1
Broj strana: 276.0
Pismo: latinica
Jezik: Srpski
Povez: meki
ISBN: 978-86-7562-107-2

Vje­ko­slav Pe­ri­ca (1955) je re­dov­ni pro­fe­sor na Od­sje­ku za po­vi­jest Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta u Ri­je­ci. Dok­to­ri­rao je isto­ri­ju 1998. na Uni­ver­sity of Min­ne­so­ta Twin Ci­ti­es. Autor je ne­ko­li­ko knji­ga, od ko­jih su dve ob­ja­vlje­ne u Bi­bli­o­te­ci XX vek: Bal­kan­ski ido­li. Re­li­gi­ja i na­ci­o­na­li­zam u jug­oslo­ven­skim dr­ža­va­ma (pre­vod s en­gle­skog, 2006) i Sve­ti Pe­tar i Sve­ti Sa­va. Sa­kral­ni sim­bo­li kao me­ta­fo­re po­vi­je­snih pro­mje­na (2009).

Mi­tja Ve­li­ko­nja (1965) je re­dov­ni pro­fe­sor stu­di­ja kul­tu­re i vo­di­telj kul­tu­ro­lo­škog is­tra­ži­vač­kog cen­tra na Fa­kul­tetu dru­štve­nih na­u­ka u Lju­blja­ni. Bio je go­stu­ju­ći pro­fe­sor na Ja­gi­e­lon­skom uni­ver­zi­te­tu u Kra­ko­vu (2002. i 2003) i na Co­lum­bia Uni­ver­sity u New Yor­ku (2009), te go­stu­ju­ći is­tra­ži­vač na Ro­se­mont Col­le­ge u Fi­la­del­fi­ji (2004/2005). U Bi­bli­o­te­ci XX vek ob­ja­vlje­ni su pre­vo­di nje­go­vih knji­ga Evro­za. Kri­ti­ka no­vog evro­cen­tri­zma (2007) i Ti­to­stal­gi­ja (2010).

Ova knji­ga na­sta­la je to­kom stu­dij­skog bo­rav­ka nje­nih auto­ra u Ho­land­skom in­sti­tu­tu za na­pred­ne stu­di­je (NI­AS ) u Va­se­na­ru (Was­se­na­a­r) 2012. go­di­ne.