Skip to content

Gledajući dolje na drumove

Gledajući dolje na drumove

Izdavač: Nolit
Kategorija: roman

 11,99 inkl. USt

Na zalihi

Dodatne Informacije

Izdanje: 2
Broj strana: 450.0
Pismo: latinica
Jezik: Srpski
Povez: tvrdi
ISBN: 86-19-00508-1

Knji­ga ,,Gle­da­ju­ći do­lje na dru­mo­ve” ob­ja­vlje­na je da­le­ke 1983. go­di­ne.Ka­da je La­lić u pi­ta­nju, u glo­ba­lu, uz nje­go­vo ime ve­že se pre­fiks neo­re­a­li­zam, sma­tra kri­ti­ka, ma­da od­re­đe­ni kru­go­vi sma­tra­ju da bi ka­da je nje­go­vo is­ku­stvo u pi­ta­nju, knji­žev­nu umjet­nost ko­ju on sli­ka ubje­dlji­vo i vi­še­di­men­zi­o­nal­no tre­ba­lo oka­rak­te­ri­sa­ti kao in­te­gral­ni re­a­li­zam. Kao ni­je­dan pi­sac svo­ga vre­me­na i isto­vr­sne po­e­tič­ke po­stu­la­tiv­no­sti, Mi­ha­i­lo La­lić je pro­ši­ri­vao svo­je ra­spo­ne i vi­đe­nja ka­da je u pi­ta­nju re­a­li­stič­ko.

Napomena (stanje knjige):

antikvarna knjiga dobro očuvana